601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Projekt nr: PLSK.03.01.00-SK-0197/18

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy wraz z partnerami projektu realizuje projekt:

  1. „Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku pracy na terenie pogranicza”.

Projekt ten realizowany jest w ramach Program współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 , Oś priorytetowa 3 Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

Partnerzy projektu:

  1. MAS Orava, o.z. SŁOWACJA
  2. https://zsckr-nowosielce.pl/article/projekt-nr-plsk030100-sk-019718-1?l=2&m=

 

  1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu

Celem projektu w ramach polsko-słowackiej współpracy jest:

–  stworzenie zintegrowanej oferty edukacyjnej dla regionów po obu stronach granicy,

–  poprawa wzajemnych kontaktów oraz skuteczna i wszechstronna edukacja.

Partnerzy projektu będą ze sobą ściśle współpracować na poziomie rozwoju kształcenia zawodowego i specjalistycznego oraz  będą wspólnie opracowywać programy nauczania.

Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na:

  1. a) podniesienie kompetencji zawodowych młodzieży z pogranicza polsko-słowackiego,
  2. b) zwiększanie możliwości rozwoju oraz przystosowania się do płynnej rzeczywistości rynku pracy,
  3. c) rozwój regionów po obu stronach granicy.

Całkowita wartość projektu 235 839,20 euro w tym środki unijne 200 463,32 euro
Wartość dofinansowania z EFRR: 85%

Wartość projektu dla SRO 55459,00 euro w tym środki unijne 47140,15 euro

Czas realizacji projektu – październik 2019 do grudzień 2021

Głównym celem projektu jest inwestowani w edukację, szkolenia i kształcenia zawodowe, jak również umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój i wdrożenie wspólnej edukacji, kształcenia zawodowego i programów szkoleniowych. Obecna struktura i treść szkolenia zawodowego nie jest oparta na bieżących potrzebach sfery pracodawców. Z drugiej strony brak zainteresowania profesjonalistami i rzemieślnikami ze strony uczniów i studentów. Podstawowym warunkiem efektywnego rozwoju kształcenia zawodowego i ustawicznego w regionie przygranicznym Podkarpaciajest właściwa identyfikacja potrzeb kształcenia i szkolenia oraz zapewnienie wspólnych procesów edukacyjnych, działania w zakresie poradnictwa zawodowego na transgranicznym rynku pracy oraz dostosowanie programów edukacyjnych do aktualnych wymagań rynku pracy, w tym międzyinstytucjonalnej współpracy w zakresie praktyk zawodowych, szkoleń zawodowych i specjalistycznych. Projekt składa się z trzech głównych zadań, opartych na trzech konkretnych celach projektu, zidentyfikowanych na podstawie identyfikacji potrzeb rozwoju regionalnego w zakresie szkolenia zawodowego. Celem projektu jest rozwój gospodarek regionów przygranicznych z wykorzystaniem zasobów i kapitału ludzkiego regionu transgranicznego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. W ramach projektu partnerzy będą współpracować w ramach wszystkich trzech zadań projektowych, każdy partner ma specyficzne i niezastąpione zadanie w projekcie.

Zadanie nr 1: Rezultatem zadania będzie zdobycie wiedzy poprzez analizę regionalnej edukacji zawodowej na obszarze pogranicza umożliwiającą zatrudnianie uczniów na lokalnym rynku pracy. Motto „dowiedzieć się, co ich zatrzyma w miejscu zamieszkania” zostaną przeanalizowane szanse uczniów szkół zawodowych i placówek w zakresie transgranicznego rynku pracy i zaproponowane kroki zmierzające do poprawy i innowacyjności programów edukacyjnych

Zadanie nr 2: Celem zadania jest odpowiedź na zbadane potrzeby w zadaniu nr 1 poprzez organizację wizyt, warsztatów i spotkań tematycznych, w celu zdobycia wiedzy na temat różnic w programach edukacyjnych na Słowacji i w Polsce. Dużą rolę odgrywają uczestniczący nauczyciele i eksperci z obu państw, którzy opracują profesjonalne platformy współpracy w zakresie transferu dobrych praktyk w programach edukacyjnych oraz stworzenia dodatkowych możliwości współpracy pomiędzy szkołami

Zadanie Nr 3: Na podstawie analizy przeprowadzonej w regionie (Z1) zostanie przeprowadzona wspólna kampania promocyjna w celu poinformowania potencjalnych odbiorców, którzy są absolwentami szkół branżowych oraz w celu ułatwienia im wejścia na rynek pracy, zapewnienie dobrego wynagrodzenia, którzy są atrakcyjni dla regionu wiejskiego obszaru Realizacja projektu w ramach polsko-słowackiej współpracy stworzy zintegrowaną ofertę edukacji – programy nauczania  dla regionów po obu stronach granicy, wsparcie dla wzajemnych kontaktów. Partnerzy projektu będą ze sobą współpracować na poziomie rozwoju kształcenia zawodowego oraz zapewniania wspólnych procesów uczenia się.

Wizyty studyjne w ramach projektu:

Wizyta studyjna w Bańskiej Bystricy

Wizyta Studyjna w Szkole Politechnicznej w Liptowskim Mikulaszu

Wizyta studyjna w Liptovskim Hradku